Statut » Regulamin
2013-10-05 10:00:30, (0 zdjęć)

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO "SKL Dragon Kłobuck."
Rozdział 1 - PRZEPISY OGÓLNE
§1

1. Stowarzyszenie Zwykłe nosi nazwę „SKL Dragon Kłobuck”; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego regulaminu.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kłobuck.
§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
3. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z zmianami.).
4. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Stowarzyszenie posiada logo; wzór znaku graficznego jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
§3

1. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest osoba wybrana przez członków Stowarzyszenia na zebraniu poprzez głosowanie jawne który stoi na czele wybranego zarządu, w skład zarządu wchodzą przedstawiciel, 3 zastępców, sekretarz i skarbnik.
2. Przedstawiciel kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je w stosunkach zewnętrznych.
3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
4. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
5. Wysokość składki ustalana jest przez członków Stowarzyszenia na zebraniu poprzez głosowanie jawne
Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§4

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie,
2. Upowszechnianie turystyki motocyklowej,
3. Popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,
4. Ochrona motocykli zabytkowych,
5. Działalność na rzecz propagowania zasad bezpieczeństwa w poruszaniu się na motocyklu,
6. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,
7. Podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
8. Szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie spotkań motocyklistów,
2. Organizowanie imprez o charakterze kulturalno - oświatowym i turystyczno – sportowym,
3. Udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
4. Współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,
5. Prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji motocykli.
Rozdział III - CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6

1. Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia posiadające motocykl i prawo jazdy kat. A.A1.
2. Kandydat aby przystąpić do Stowarzyszenia musi przejść okres próbny trwający jeden sezon. Po okresie próbnym może zostać członkiem poprzez głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
3.Okres próbny w warunkach szczególnych może ulec skróceniu po zaopiniowaniu przez walne zebranie członków.
§7

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Małoletni mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do osób kandydujących do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§9

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, która:
a) deklaruje pomoc fizyczną, rzeczową lub merytoryczną w pracach Stowarzyszenia bądź realizacji celów,
b) otrzyma status członka wspierającego Stowarzyszenia, nadany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§10

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Status członka honorowego Stowarzyszenia jest nadawany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§11

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
c) udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§12

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
b) przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§13

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną - członka wspierającego,
b) utraty praw publicznych,
c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia.
d) wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia w razie:
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
- nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
- nieprzestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§14

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.
Rozdział IV - MAJĄTEK
§15

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich.
Rozdział VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§17

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
§18

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Copyright © by SKL DRAGON